ethanolkamin-online.de to oferta firmy Kaminlicht GmbH

OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI (OWU) DER Kaminlicht GmbH w przypadku zamówień na stronie www.ethanolkamin-online.de

§ 1 Zakres, ogólne obowiązki klienta, zmiany warunków

1.1 W przypadku wszystkich aktualnych i przyszłych zamówień składanych przez Państwa (dalej również „kupujący”) na stronie www.ethanolkamin-online.de obowiązują następujące ogólne warunki handlowe (dalej również „OWU”) firmy Kaminlicht GmbH (dalej również „my”) lub „Światło przy kominku”).

1.2 Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki klienta nie są częścią umowy.

1.3 Wszystkie informacje podane przez klienta w procesie składania zamówienia muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zabrania się przekazywania hasła osobom trzecim, należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych i niezwłocznie powiadomić nas w formie tekstowej o jego zgubieniu lub przekazaniu. Za nadużycia, np. Za nieautoryzowane zamówienia osób trzecich zawierające hasło i wynikające z nich roszczenia, ponosisz odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków ze skutkiem na przyszłość zgodnie z następującą procedurą. W tym celu poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o planowanych zmianach i poinformujemy o prawie do sprzeciwu. Zmiany uważa się za zaakceptowane, jeśli nie zgłosisz sprzeciwu w ciągu 6 tygodni od powiadomienia o zmianie. W przypadku sprzeciwu wobec zmiany zastrzegamy sobie prawo do prawidłowego rozwiązania umowy.

1.5 Jeśli jako terminy określono dni robocze, obejmuje to wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

§ 2 Zawarcie umowy, niewiążące informacje, wielkości dostaw i ograniczenia

2.1 Wszystkie informacje o naszych towarach i cenach przed zawarciem umowy nie są wiążące. Zdjęcia produktów nie zawsze muszą pasować do wyglądu dostarczonych produktów. W szczególności zmiany w wyglądzie i wyposażeniu artykułów mogą nastąpić po odnowieniu asortymentu przez producentów. Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w tym zakresie, o ile zmiany są dla Ciebie uzasadnione. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nie przysługuje prawo do dostawy niektórych artykułów.

2.2 Zawarcie ważnej umowy sprzedaży między Kaminlicht a klientem następuje poprzez przyjęcie oferty klienta przez Kaminlicht.

2.3 Poprzez kompletne wypełnienie i potwierdzenie formularza zamówienia dostarczonego przez Kaminlicht, klient składa wiążącą ofertę. Oferta ta może zostać przyjęta poprzez przesłanie wiążącego oświadczenia o przyjęciu lub wysłanie zamówionego towaru przez Kaminlicht. Do tego czasu można odmówić przyjęcia w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Roszczenie o dostarczenie zamówionego towaru lub zamówionego vouchera powstaje dopiero z chwilą akceptacji oferty. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Po kliknięciu przycisku „Kup” składasz wiążące zamówienie na towar w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone automatycznym e-mailem. Możemy przyjąć Twoje zamówienie, wysyłając potwierdzenie zamówienia e-mailem lub dostarczając towar.

2.4 Nasza oferta skierowana jest do konsumentów. Towar lub kupony zamówione przez klienta nie są przeznaczone do odsprzedaży.

2.5 Tekst umowy jest przez nas zapisywany, a dane zamówienia prześlemy e-mailem. Klient może w każdej chwili zapoznać się z regulaminem na stronie www.ethanolkamin-online.de.

§ 3 okres obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy

3.1 W przypadku wariantów ofert na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie. Klient może w każdej chwili wysłać wiadomość do Kaminlicht w celu rozwiązania umowy. Anulacji należy dokonać nie później niż 7 dni przed wysłaniem towaru. W przeciwnym razie Kaminlicht nie może zapewnić terminowego przetwarzania.

§ 4 Dostawa, wymagania dotyczące dostawy, zastrzeżenie własności, przeniesienie ryzyka, przerwa w dostawie

4.1 Kaminlicht dostarcza tylko w obszarach dostawy określonych na www.ethanolkamin-online.de. Jeśli zamówienie dotyczy vouchera, dostawa zostanie zrealizowana e-mailem.

4.2 Dostarczamy pod adres podany w strefie klienta na stronie internetowej. Jeśli zmienisz adres, natychmiast wprowadź nowy adres na koncie klienta. Chimney light może uwzględniać tylko adresy, które są przechowywane na koncie klienta podczas realizacji zamówienia. Jeśli dostawa ma być realizowana na inny adres, należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

4.3 Klient musi upewnić się, że towar może zostać przekazany osobiście pod wskazany adres dostawy. W przeciwnym razie nie zostanie przyjęty. Kontrakt można zrealizować również poprzez umieszczenie towaru przed drzwiami mieszkania, umieszczenie go przed drzwiami wejściowymi lub dostarczenie towaru do sąsiedniego gospodarstwa domowego lub firmy. W momencie magazynowania lub dostawy do sąsiedniego gospodarstwa, klient staje się właścicielem towaru.

4.4 Jeśli towar nie został jeszcze opłacony w momencie odbioru osobistego, Kaminlicht zastrzega sobie prawo własności do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

4.5 Jeśli klient wybrał płatność z góry, Kaminlicht nie wyśle ​​towaru przed otrzymaniem płatności. Nie ma prawa do wcześniejszej dostawy.

4.6 Kaminlicht ma prawo do częściowej dostawy i częściowego wykonania w dowolnym momencie, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

4.7 Oświetlenie komina nie zawsze wpływa na czas dostawy. W przypadku zaistnienia siły wyższej (strajk, interwencje urzędowe, niedobory energii i surowców, wąskie gardła w transporcie nie z własnej winy, przeszkody operacyjne nie z własnej winy, które nie zostały spowodowane przez Kaminlicht), Kaminlicht powiadomi początek i koniec tych przeszkód natychmiast. Jeśli Kaminlicht nie może dostarczyć dłużej niż 4 tygodnie po pierwotnym terminie dostawy, klient ma prawo odstąpić od umowy. Dalsze roszczenia, zwłaszcza o odszkodowanie, nie istnieją.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki, termin płatności, płatność, potrącenie, zatrzymanie

5.1 Ceny zawierają podatek VAT oraz, o ile oferta nie stanowi inaczej, także koszty wysyłki do Niemiec.

5.2 Koszty wysyłki i pakowania w przypadku dostaw na terenie Niemiec są pokazane osobno w ramach procesu zamawiania i podsumowane na https://ethanolkamin-online.de/versorgung- Montage /. O ile nie określono bezpłatnej dostawy, koszty te ponosi również klient. Przesyłki za granicę realizowane są na zamówienie i po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.3 Żądania Kaminlicht są wymagalne natychmiast, bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Faktura jest wysyłana w momencie wysyłki towaru.

5.4 Kaminlicht przesyła faktury i noty kredytowe wyłącznie w formie elektronicznej. Zgadzasz się na to.

5.5 Klient może zapłacić wszystkimi metodami płatności udostępnionymi na naszej stronie internetowej. Jeżeli klient wybrał płatność z góry, zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy. Jeśli lampa kominowa jest dostarczana za pobraniem, roszczenie z tytułu ceny zakupu staje się wymagalne w momencie odbioru towaru.

5.6 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są prawomocne lub są bezsporne przez Kaminlicht. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym.

5.7 Po zawarciu umowy konto lub karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast.

5.8 Kredyt, który wpłynął na Twoje konto klienta w ramach promocji, jest automatycznie odliczany od ceny zakupu następnej możliwej dostawy. Jeśli kredyt przekracza cenę zakupu dostawy, zostanie on potrącony z następnych dostaw do momentu wyczerpania kredytu.

5.9 Jeśli jako klient zalegasz z płatnością, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do naliczenia zryczałtowanej opłaty za przypomnienie jako szkody za zwłokę w wysokości 5,00 EUR za każde przypomnienie.

§ 6 Gwarancja, uszkodzenia transportowe

6.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych niezwłocznie po dostawie. Zastrzeżenia należy jak najszybciej przekazać Kaminlicht i dostawcy.

6.2 W przypadku roszczeń z tytułu wad w ustawowych terminach obowiązują przepisy ustawowe.

6.3 W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi klient proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego firmie transportowej i skontaktowanie się z oświetleniem komina. Klient pomaga świetlikowi kominowemu w wyegzekwowaniu roszczeń wobec przewoźnika i firmy transportowej.

§ 7 Warunki realizacji bonów upominkowych

7.1 Bony upominkowe to bony, które klient może kupić. Kupony można wykorzystać tylko na zakup artykułów na stronie www.ethanolkamin-online.de.

7.2 Saldo bonów upominkowych nie zostanie wypłacone w gotówce ani nie spowoduje naliczenia odsetek.

7.3 Kupony upominkowe i kredyty można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Nie można ich odliczyć od późniejszego zamówienia.

7.4 Zakup vouchera można anulować tylko wtedy, gdy kupon nie został jeszcze potrącony z zamówienia lub zaksięgowany na koncie klienta jako kredyt.

7.5 Jeśli doładowanie vouchera nie wystarcza na zamówienie, klient może zrekompensować różnicę za pomocą innych opcji płatności

7.6 Do zamówienia można użyć więcej niż jednego kuponu upominkowego. Kuponów upominkowych nie można łączyć z kodami promocyjnymi. Kupon podarunkowy jest zbywalny. Kopiowanie, edycja lub manipulowanie kuponami jest niedozwolone.

7.7 Kaminlicht nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub nieczytelności voucherów, za które nie odpowiadamy. Ponadto Kaminlicht nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne w adresie e-mail odbiorcy kuponu.

7.8 Jeśli klient wykorzystał kupon podarunkowy do zakupu, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do uznania klienta kwotą, od której zapłacił kuponem podarunkowym, gdy towary zostaną zwrócone.

§ 8 Warunki wykorzystania kodów promocyjnych

8.1 Kody promocyjne to kupony wydawane na kampanie reklamowe z określonym okresem ważności. Można je wymienić tylko na określony sklep internetowy, tylko w określonym czasie i tylko raz w ramach procesu zamówienia. Ponadto mogą istnieć dalsze ograniczenia dotyczące wykorzystania kodów promocyjnych na kuponach.

8.2 Wartość zamówienia musi być co najmniej równa kwocie kodu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone.

8.3 Kody promocyjne można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe. Kredyt w postaci kodu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany. Kodu promocyjnego nie można przenosić na osoby trzecie. Nie można łączyć wielu kodów promocyjnych ze sobą. Kodów promocyjnych nie można używać do kupowania kart podarunkowych.

8.4 Jeśli saldo kodu promocyjnego nie wystarcza na zamówienie, różnicę można skompensować oferowanymi opcjami płatności.

8.5 Kod promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli towary zostaną zwrócone w całości lub w części, pod warunkiem, że kod promocyjny został wydany w ramach promocji i nie został za to wynagrodzony.

8.6 Jeśli klient użył kodu promocyjnego przy zakupie, Kaminlicht zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta pierwotną ceną towaru, który zachowuje, jeśli – z powodu jego anulowania – całkowita wartość zamówienia jest poniżej odpowiedniej wartości kodów promocyjnych spada.

§ 9 Odpowiedzialność świetlna komina, zobowiązania klienta

9.1 Kaminlicht ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych klientowi (klientom) z powodu obrażeń ciała, obrażeń ciała lub zdrowia spowodowanych naruszeniem obowiązków przez Kaminlicht lub jednego z jego przedstawicieli prawnych lub zastępców, (b) po Odpowiedzialności za produkt Działaj z powodu przyjęcia gwarancji lub z powodu oszukańczego oszustwa (c) jeśli Kaminlicht lub jego przedstawiciele prawni lub pomocnicy spowodowali szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa i / lub (d) jeśli szkoda została spowodowana naruszeniem zobowiązanie Kaminlicht, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i przestrzeganie, na które kupujący regularnie ufa i na którym może polegać (obowiązek kardynalny).

9.2 Kaminlicht ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadkach 8.1. Ponadto roszczenie odszkodowawcze ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. W innych przypadkach odpowiedzialność Kaminlicht jest wykluczona niezależnie od podstawy prawnej.

9.3 Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawarte w poprzednich paragrafach dotyczą również osobistej odpowiedzialności organów, pracowników i zastępców Kaminlicht.

9.4 Klient jest zobowiązany do uważnego przeczytania i przestrzegania przed użyciem produktu, wskazówek dotyczących zużycia i ostrzeżeń dotyczących dostarczonych produktów.

§ 10 Prawo właściwe

10.1 Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

§ 11 Klauzula salwatoryjna

11.1 Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym te postanowienia, okażą się lub staną się nieskuteczne w całości lub w części, lub jeżeli w umowie wystąpią nieprzewidziane luki, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostanie nienaruszona. Zamiast nieskutecznych lub brakujących przepisów obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kaminlicht GmbH, James-Franck-Str. 23, 12489Berlin) o swojej decyzji o zawarciu niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) odwołać, poinformować. Możesz również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia na naszej stronie internetowej & nbsp; wypełnić i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. E-mailem). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie, że korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje wycofania zgody

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że korzystasz z innego rodzaju dostawy niż oferowany) przez nas, wybraliśmy najtańszą standardową dostawę), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem 14 dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas umowy zakupu następujących towarów:

Lista towarów

Data zamówienia:

Otrzymano:

Nazwa konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Twój Kaminlicht GmbH

Stan na: 25.08.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.